Lake Saimaa, Purest Finland Leverage from the EU 2014-2020 European Regional Development Fund Regional Council of South Karelia Centre for Economic Development, Transport and the Environment Rural 2020 The European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas
Etusivu>Tietoa alueesta>goSaimaa Oy>Ota yhteyttä>Lake Saimaa Purest Finland -hanke

ActiveTravellersImatra.jpg

Lake Saimaa Purest Finland - hanke

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma

Toteuttaja
goSaimaa Oy

Rahoittaja
Uudenmaan liitto

Alkamispäivämäärä
1.9.2017

Päättymispäivämäärä
29.2.2020

Toimintalinja
1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Erityistavoite
2.1 PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Suomen rakennerahastot
lue lisää

Matkailu on harvoja toimialoja jotka kasvavat maailmanlaajuisesti. Suomi on tällä hetkellä hyvässä nosteessa kansainvälisenä matkailumaana. Suomen matkailun ominaispiirteet ja vahvuudet osuvat useampaan kansainväliseen trendiin, kuten esimerkiksi turvallisuuteen, puhtauteen, luontoelämyksiin ja hyvinvointimatkailuun, joita haetaan kiireisen arjen vastapainoksi. Skandinaavisuus, paikallinen elämäntapa, urbaani kaupunkikulttuuri ja yksittäiset paikalliset erikoisuudet ja tapahtumat houkuttelevat matkailijaryhmiä Suomeen. Viime aikoina Suomi onkin nostettu esille useissa kansainvälisissä medioissa kiinnostavana ja kansainvälisenä matkakohteena.

Suomen matkailualalla on nyt etsikkoaika kääntää kansainvälinen huomio uudeksi kasvuksi, euroiksi ja työpaikoiksi. Visit Finlandin johtajan Paavo Virkkusen sanoin: ”Koko alan on murrettava rohkeasti vanhoja raja-aitoja ja lisättävä yhteistyötä matkailun kasvattamiseksi täyteen potentiaaliinsa elinkeinona. Tämä vaatii myös rohkeita ja nopeita panostuksia. Ulkomaisten matkailijoiden vaikutus kansantalouteen on noin neljä miljardia euroa vuodessa ja ala työllistää 140 000 ihmistä. Vielä on kuitenkin paljon potentiaalia, johon on nyt oivallinen tilaisuus tarttua.”

Matkailulla on merkittävä aluetaloudellinen ja imagollinen vaikutus myös Etelä-Karjalan elinvoimaisuudelle, työllisyydelle ja vetovoimaisuudelle. Matkailu on kuitenkin hyvin altis kansainvälisen talouden muutoksille, globaalit valuuttakurssimuutokset ja raaka-ainehinnat ovat haitanneet erityisesti Etelä-Karjalassa matkailutoimialan kehittymistä. Toisaalta uudet kasvavat matkailumarkkinat, kansainvälisen matkailun keskiluokkaistuminen, digitaaliset innovaatiot ja toimintaympäristön muutokset luovat uusia mahdollisuuksia lisätä Etelä-Karjalan vetovoimaa ja kasvattaa ympärivuotista matkailutuloa alueella.

Hankkeella haetaan uudenlaisia ja innovatiivisia ratkaisuja Etelä-Karjalan ja Saimaan matkailun (Etelä-Karjala ja Etelä-Savo) kehittämiseen seuraavilla pääotsikoilla:

1. Saimaa –yhteistyömallin suunnittelu ja testaus sekä Saimaa brändin rakentaminen
2. Etelä-Karjalan asiakaslähtöisten sisältöjen ja palvelujen kehittäminen ja räätälöinti eri kohdemarkkinoille ja -ryhmille
3. Matkailutuotteiden ja palvelujen ostamisen ja myynnin kehittäminen
4. Matkailutoimijoiden osaamisen kasvattaminen

Hanke tukee uuden alueiden kehittämis- ja kasvupalvelulain tavoitteita maakunnan roolista matkailun edistäjänä. Hankkeen toimenpiteet edistävät yritysten kansainvälistä kasvua ja kehittävät Etelä-Karjalan ja Saimaan alueen kansainvälistä vetovoimaa. Hankkeen päämääränä on kehittää matkailua niin, että Etelä-Karjala ja koko Saimaan alue yhdessä nousevat keskeiseksi osaksi Suomen matkailun kokonaiskuvaa ja maabrändiä. Saimaan alueesta halutaan Suomen kolmas ja kansainvälisesti tunnettu matkailualue pääkaupunkiseudun ja Lapin rinnalle. Tämä lopputulos näkyy kansainvälisten matkailijamäärien kasvuna alueella. Hankesuunnittelu on tehty tiiviissä yhteistyössä Saimaan alueen matkailutoimijoiden kanssa.

Etelä-Karjalan maakunnan matkailustrategian keskeisiä tavoitteita ovat toimialan kasvu ja yritysten kansainvälistymisen kehittäminen. Hanke toteuttaa matkailustrategian täytäntöönpanoa ja tukee käytännön yritysyhteistyötä Saimaan alueella. Yhteistoiminnassa korostuu myös laajemmat kansallisen tason verkostot, Visit Finlandin ja Järvi-Suomen alueen yhteiset toimenpiteet kansainvälisillä matkailumarkkinoilla.

Matkailu on ennen kaikkea yritysten liiketoimintaa, sekä yritysten välistä että myös yritysten ja kuluttajien välistä vuoropuhelua, myyntiä, markkinointia, tuotekehitystä ja yhteistyötä. Matkailun kehittäminen on laaja-alaista yritysten liiketoiminnan ja toimintaympäristön ja -kulttuurin kehittämistä. Hankkeessa tämä matkailuyritysten kansainvälistymisen kehittäminen tehdään perustuen yritysten tarpeisiin ja markkinakysyntään.

Täysin uudenlainen ja merkittävä toimenpide on valmistella ja testata käytännön toimenpitein Saimaa alueen matkailuorganisaation toimintamallia ja roolitusta eri toimijoiden välillä kaupunki-, maakunta- ja kansallisella tasolla. Alueorganisaatiot luovat toimintaedellytyksiä, mahdollisuuksia ja kannustimia yritysten menestymiselle ja edesauttavat niitä, esimerkiksi saattamalla ostajia ja myyjiä kohtaamaan toisensa ja parantaa alueen yritysten myynti- ja markkinointivalmiuksia.

Uutuusarvona on, että alueen toimijat ovat osallistuneet ja sitoutuneet matkailun alueorganisaatioiden ja muiden, kuten matkailumyyntiyhtiöiden ja palveluntarjoajien yhteistyöhön, rooleihin ja merkitykseen alueen kansainvälistämisessä, yhteistyön onnistumisessa ja vetovoiman lisäämisessä.

Hanke luo uudet puitteet ja toimintamallit matkailun yhteistyön laajentamiseksi Saimaan ja koko Järvi-Suomen suuralueella. Hankkeessa kehitetään uusia keinoja ja toimintamalleja joilla parannetaan matkailualueen tunnettavuutta, houkuttelevuutta sekä myynnin ja markkinoinnin välistä vuorovaikutusta ynnä integraatiota. Hankkeen uutuusarvona on myös kehittää alueen matkailuklusterin sisäistä yhteistyötä ja kansainvälistymiseen liittyviä verkostoja yritysten kohdemarkkinoiden kanssa. Matkailijan kannalta uudenlainen yhteistyö myös Visit Finlandin kanssa uudistaa Saimaan alueen kansainvälistä vetovoimaa, monipuolistaa matkailijan asiakaskokemusta ja tiivistää matkailijan palvelupolkuja ennen matkaa, matkan aikana ja matkan jälkeen.

Hankkeessa kehitetään ylimaakunnallista myyntitoimintaa kattaen Saimaa-sopimuksen mukaiset alueet (Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat, Lappeenranta, Imatra, Mikkeli ja Savonlinna). Hankkeen innovatiiviset elementtejä ovat digitaalisten myyntikanavien uudenlainen hyödyntäminen, myös uusilla markkinoilla ja uusien toimijoiden kanssa. Hankkeen uutuusarvona on matkailumyynnin organisoinnin kehittäminen ja levittäminen kohdemarkkinoille ja valituille asiakassegmenteille. Laajempi palvelutarjonta ja eheämpi kokonaisuus lisäävät kiinnostavuutta, parantaa tunnettavuutta ja madaltaa ostokynnystä. Tämä tarkoittaa käytännössä viipymän kasvua ja matkailutulon myönteistä kehittymistä.

Alueen yrityksillä on tarve kansainvälistyä ja digitalisoida liiketoimintaa. Tämä tarvitsee laaja-alaista ja pitkäjänteistä kehittämistyötä ja liiketoimintaosaamisen kasvattamista. Yhtenä hankkeen innovatiivisena piirteenä on matkailuklusterissa olevien ja sinne pyrkivien yritysten kansainvälistymis- ja myyntivalmiuksien kehittäminen, esimerkiksi koulutuksellisten tilaisuuksien ja autenttisten asiakaskohtaamisten avulla.

Hankkeessa varataan henkilöstöresursseja yrityksissä käytävään jalkatyöhön. Hankkeen käytännönläheinen läsnäolo ja tiivis vuorovaikutus toimijoiden kanssa alueen sisällä luovat uudenlaisia mahdollisuuksia hankkeen kehittämistoimenpiteiden suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Matkailun merkityksen ja liiketoimintamahdollisuuksien esille nostaminen tarkoittaa säännöllistä ja aktiivista läsnäoloa ja yritysten tarpeiden kuuntelua. Tämä edistää alueen sisäistä yksituumaisuutta - heimoajattelua - matkailun kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena onkin kehittää yritysten liiketoimintalähtöistä käytännön yhteistyötä ja verkostoitumista esim. matkanjärjestäjien, alihankkijoiden ja toimialan muiden yritysten kanssa Saimaan alueella.

Yritysten kansainvälistymisen kautta yrityksen liiketoiminta kasvaa ja kansainvälisten matkailijoiden määrä ja matkailutulo kasvaa valituilta markkina-alueilta tasaisesti. Ympärivuotista matkailua kehitetään pitkäjänteisesti kestävän matkailun periaatteita noudattaen. Ympärivuotisen matkailutulon kasvuun pyritään toimialan uudistumisen ja kehittymisen kautta. Laajempi alue pidentää viipymää ja ympärivuotisuus sopii uusille kansainvälisille markkinoille. Yritykset ovat sitoutuneet ylimaakunnalliseen yhteistyöhön, tuotteistamiseen sekä yhteisiin tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia keinoja alueen infrastruktuurin hyödyntämiseen, esim. korostamalla kestävän kehityksen merkitystä. Uudet markkina-alueet, kuten esimerkiksi Kiina ja Japani ovat Saimaan alueelle uusia potentiaalia markkinoita joihin suunnataan kehittämistoimenpiteitä. Uudet kehittyvät markkinat täydentävät olemassa olevia avainmarkkinoita, monipuolistavat ja kansainvälistävät matkailualuetta.

Modernien tuotekehitysmenetelmien tuominen alueelle uudistaa ja nykyaikaistaa matkailuliiketoimintaa alueella. Uudet tuotekehitysmenetelmät tuottavat kansainväliset kriteerit täyttäviä uusia ja innovatiivisia tuotekokonaisuuksia sovitettuna kullekin avainmarkkinalle ja kohderyhmälle mm. hyvinvointi-, urheilu- ja luontomatkailun sektoreille. Matkailutoimialan digi- ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja päivittäminen ajan tasalla on yksi hankkeen keskeisiä tavoitteita. Yhteiset prosessit, yhteinen tietovarasto ja yhteiset sähköiset työkalut luovat uudet puitteet ja hyvät hyödyntämismahdollisuudet alueorganisaatioiden ja matkailutoimijoiden käyttöön.

goSaimaa goes international

Tourism is growing globally. Positive news about Finland’s attractiveness have been widely reported by international media. Now it is a good time to transform positive news into increased tourism flows from abroad to Finnish tourism markets. However, in order to get international visibility and increase the attractiveness of the region, there are not only good chances to improve tourism industry in the region, but also there is great demand to develop international tourism in South-Karelia and in the Lake Saimaa region.

The key objective of the tourism strategy of South Karelia is the international growth of the tourism sector. This project implements the province's strategy by focusing on the practical business co-operation within the Lake Saimaa region as well as with Visit Finland in the international tourism market. The project will focus on provincial co-operation between South-Karelia and South-Savo, and concentrate on building international awareness of the region and the Lake Saimaa brand. In addition the project supports the development of accessibility of the region as well as sales processes and packaging of tourism products, without forgetting the importance of the creation of customer-oriented services and co-operation between the different actors.

The project aims to increase the touristic dialogue between the local tourism service providers and also emphasizes the importance of the presence in the area within different actors and stakeholders. The aim is to develop a businessoriented and pragmatic cooperation and networking model, with the help of using digital tools and by encouraging cooperation between companies aiming for the international tourism market. The goal is to promote unanimity within the region and to boost the internationalization of tourism in the Lake Saimaa area. Tourism business´ of local companies will grow through the internationalization of the tourism sector and the tourism income grows due to the increased numbers in international tourists from selected markets. The focus point is the development of year-round tourism by keeping in mind the principles of long-term sustainable tourism. The growth in year-round tourism income will be achieved by the renewal and the overall development of the industry. Local companies are committed to interregional co-operation, commercialization of services as well as common goals. The cooperation and partnerships with South-Savo as well as with Visit Finland are important to the province's international visibility and network creation. Saimaa area should be internationally renowned and among the top three tourism destinations within Finland alongside the metropolitan area and Lapland. The project seeks solutions regarding the development (South Karelia and South Savo) of South Karelia / Saimaa tourism: Creation of a marketing co-operation model for South-Karelia and South-Savo and building international brand awareness of the Lake Saimaa region

The development of customer-oriented content and services/products Developing the sales and buying processes of local tourism services and products Increasing the know-how of local tourism operators

The main focus point of the project is to support the international growth of local companies and to develop the international attractiveness of the area. International target markets focus primarily on central Europe, Russia and Asia, depending on the factors affecting the accessibility of the area. Tourism operators´ meeting and local networking in the region as well as in the target markets will develop new ways to do business and create new local and international partnerships. The project aims to improve the infrastructure in accordance with sustainable development. In addition, product development is essential to produce international criteria qualified products and integrated systems adapted to each market and key target groups such as wellness, sports and nature tourism sectors. The project promotes the development of the buying and selling processes of tourism services from the perspective of both consumers and retailers. Common processes, common online data warehouse and common online tools will also be developed during the project. The improvement of the digital skills and competence of local tourism operators is one of the main objectives of the project: the digital competence refers to the growing knowledge of international online tools and the creation of an adequate online presence, as well as the availability of the province's tourism services in international and global distribution channels.  

Logot_gs2.jpg

Sivustolla käytetään evästeitä. Jatkamalla sivustolla hyväksyt evästeiden käytön. Lisätietoja evästeitä tietosuojaselosteessamme.
OK